کانفیگ nginx برای Xenforo

در صفحه باز شده در جایی که پورت ۸۰ مربوط به دامین مورد نظر فراخوانی شده ، به آخرین خط قبل از بسته شدن تگ server رفته و عبارت زیر را در آنجا جایگذاری نمایید :

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$uri&$args;
}

location ~ /(internal_data|library) {
internal;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/tmp/php.socket;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
درصورتیکه بر روی سابدامنه xenforo را نصب کرده اید ( مثلا سابدامنه xenforo ) ، فایل کانفیگ نظیر زیر می شود :


server {
listen [::]:80;
server_name example.com www.example.com;
root /var/www/example.com;
index index.html index.htm index.php;
access_log /var/www/logs/example.com.access.log;

location /xenforo/ {
try_files $uri $uri/ /xenforo/index.php?$uri&$args;
}

location ~ /xenforo/(internal_data|library) {
internal;
}

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/tmp/php.socket;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;  • 153 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 28 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های کانفیگ nginx برای Xenforo

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...