کانفیگ nginx برای phpbb

این فایل کانفیگ آدرس های با www ، پارک دامنه ها و سابدامنه های پارک دامنه ها را به دامین اصلی ریدایرکت می کند
از دسترسی خارجی به فایل ها و پوشه های config.php و پوشه آپلود avatar جلوگیری می کند.
تنظیم Expires header برای عکس ها

server {
listen [::]:80;
server_name www.domain.com parkeddomain.com *.parkeddomain.com;
rewrite ^ http://domain.com$request_uri? permanent;
}

server {
listen [::]:80;
server_name domain.com;
root /var/www/domain.com;
index index.php index.html index.htm;
access_log /var/logs/domain.com.access.log;

location ~ /(config\.php|common\.php|cache|files|images/avatars/upload|includes|store) {
deny all;
return 403;
}

location ~* \.(gif|jpe?g|png|css)$ {
expires 30d;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/tmp/php.socket;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}  • 204 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 28 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های کانفیگ nginx برای phpbb

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...