نصب FFMPEG در سرور دایرکت ادمین

دستورات زیر را به ترتیب وارد نمایید :

cd /root
echo "[dag]" ; /etc/yum.repos.d/dag.repo
echo "name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise Linux" ; /etc/yum.repos.d/dag.repo
echo "baseurl=http://apt.sw.be/redhat/el\$releasever/en/\$basearch/dag" ; /etc/yum.repos.d/dag.repo
echo "gpgcheck=0" ; /etc/yum.repos.d/dag.repo
echo "enabled=1" ; /etc/yum.repos.d/dag.repo

yum -y install ffmpeg ffmpeg-devel flvtool2 mencoder
wget http://downloads.sourceforge.net/project/ffmpeg-php/ffmpeg-php/0.6.0/ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
tar -xjf ffmpeg-php-0.6.0.tbz2
cd ffmpeg-php-0.6.0/
/usr/local/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/bin/php-config
make
make install
cp /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/ffmpeg.so /usr/local/lib/php/extensions/
echo "extension=ffmpeg.so" ; /etc/php.ini
service httpd restart  • 180 بازدید
  • بهنام نجاتی
  • 28 فوریه 2016

آخرین دیدگاه های نصب FFMPEG در سرور دایرکت ادمین

نظرات بسته
اگر نياز به پشتيباني داريد همين حالا با ما تماس بگيريد . تيم پشتيباني رهجو نت بصورت 24 ساعته در خدمت شماست...